1. پلی فسفات سدیم جهت فراوردهای گوشتی (کاتر).

2. پلی فسفات سدیم جهت عمل اوری گوشت (تامبلر).

3. پلی فسفات سدیم جهت عمل اوری فراوردهای لبنی.

4. پلی فسفات سدیم جهت عمل اوری ابزیان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        (توان کارخانه در تولید محصولات)