فراوردهای گوشتی یکی از مهم ترین شکل های غذا برای انسان در سراسر دنیا است.لازم به توضیح می باشد که کیفیت گوشت عامل بسیار مهم واساسی در کل این موضوع است.برای اطلاع از اثرگذاری فسفات درروندنگهداری خواص گوشت به طور خلاصه به معرفی خصوصیات گوشت می پردازیم.خصوصیات زیر در گوشت بسیار موثر می باشد:

1.رنگ.

2.بافت(تری والاستیسیته)

3.طعم(بو،مزه)

تمام این خصوصیات باعث میشودکه گوشت مطبوع ذائقه باشد.عوامل مذکورفاکتورهای معروفی است که روی ذائقه اثر می گذارد.بعضی قابل کنترل می باشدوبعضی غیرقابل کنترل می باشد.درهر صورت تاثیر منفی این فاکتورها می تواندبااستفاده از فسفات ها به حداقل برسدکه در نهایت باعث افزایش طعم مطلوب در گوشت میشود.

 

*Application Phosphates in meat products:

Phosphate is one of the most important substances in our environment which are naturally absorbed in organisms as Phosphate ions. Phosphate is a natural vital compound that exists almost in very food. Pyrophosphates and Orthophosphate as food additives have several effects. Although the ese materials are buffer, they are separator of junk metal ions, antibacterial and considered as a nutrient supply. Phosphates are generally perfect retentive are used for different in food industries cluding ,  meat  produdcts , dairy products, fruit jello and ect application of phosphates in meat products.