زمانی که فسفات ها با نمک برای حل کردن میوزین اضافه می شوند به صورت ژل اتصال دهنده عمل می کنند. بعد از پخت گوشت فرآوری شده می تواند به قطعه های بزرگ بریده شوند این خاصیت که برای فرآوری محصولات گوشتی مانند فرانکفورتر، سوسیس، سالامی و سایر کالباس ها بسیار قابل اهمیت می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

:Phosphate effect on binding mode*    

 When Phosphates worth salts are added to dissolved Myosin, they act as bonding gel. After cooking processed meat can be cut into larger pieces When are important on products such as Frankfurter sausage (salami and sausage) Effect of phosphate in water conservation keeping humidity is very important since moisture loss be detrimental both economically and to the change in taste of the processed meat pH value is very important in the water holding capacity and meat's ability retain water during the manufacturing process,including cutting,heating crushing and pressing