پلی فسفات ها همچنین قادر هستند امولسیون کنندگان چربی فرآورده های خردشده را افزایش دهند اکتین و میوزین که به وسیله پلی فسفات ها حل شده اند پوشش پروتئینی اطراف ذرات چربی را احاطه می کنند و در نتیجه پایداری پروتئین ها و به این ترتیب حفظ انعقاد آنها را به محض گرمادهی به صورت شبکه امولوسیون ایجاد می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

:Effect of phosphate in fat emulsification*      

.Poly phosphates are also to increase emulsion of fat. The Actin and Myosin which are dissolved polyphosphate they are heated by creating emulsion network