فسفرها یکی از مهم ترین مواد محیط اطراف ما هستند که به طور طبیعی در اب وغذا موجود است.فسفرها درتمام ارگانیزم ها بصورت یون فسفات جذب می شوند .فسفات یک ترکیب طبیعی وحیاتی است که عملا در هر غذایی وجود دارد ووقتی که تمام یاقسمتی ازهیدروژن اسید فسفریک جایگزین فلزاتی مانند
(سدیم و......)میشود شکل میگیرد.ارتوفسفات ها وپیروفسفات هابه عنوان افزودنی اثرات مثبتی در فرآوری مواد غذایی دارد.این مواد اگرچه بافر هستند به عنوان جداکننده یون های فلزی ناخواسته ضدباکتری ومنبغ مغذی طبیعی می باشند.فسفات ها به طور کلی به عنوان نگه دارنده به بهترین شکل ومقدارکافی برای اهداف گوناگون درغذا استفاده میشود.